Právní ujednání

Právní ujednání

Obchodní podmínky

INFORMACE PRO KLIENTY/NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK A SPOTŘEBITELE

1. Informace o mimosoudním řešení sporů

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě sporu mezi námi a Vámi jako spotřebitelem máte právo na jeho mimosoudní řešení, přičemž příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, a to dle ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o mimosoudním řešením spotřebitelských sporů jsou k nalezení na webových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz [sekce – Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)].

2. Informace o ochraně autorských děl – upozornění

Veškeré zveřejněné informace, fotografie, články či inzeráty, které jsou umístěné na těchto webových stránkách, jsou chráněny podle zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 213/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalších platných a účinných právních předpisů. Pro Vaši osobní potřebu si výše uvedené můžete kopírovat, ovšem bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. nesmíte uvedené informace, fotografie, atd. dále uveřejňovat a šířit.

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou získány přímo od vlastníků nemovitostí či z veřejných zdrojů, v případě vzniku škody v důsledku neúplné či nesprávné informace, společnost EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. nenese za tuto škodu odpovědnost.

3. Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

(dále jen „Zásady ochrany“)

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., se sídlem: Trojanova 1566, 274 01 Slaný, IČO: 46348581 (dále jen „Společnost“).

 1. Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však pět (5) let v souladu s účelem, pro který byly získány.
 2. Osobní údaje získáváme na základě
  1. výslovného souhlasu subjektu údajů prostřednictvím webových stránek Společnosti;
  2. písemného (listinného) výslovného souhlasu subjektu údajů,
  3. v souvislosti s a pro účely uzavření a plnění dle smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a Společností.
 3. Osobní údaje získané
  1. dle odst. 2 písm. a. těchto Zásad ochrany zpracováváme výlučně pro účely zasílání obchodních sdělení, k čemuž nám zároveň dává subjekt údajů souhlas;
 4. Společnost dbá na bezpečnost osobních údajů, které od subjektu údajů získá. K osobním údajům subjektu údajů nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nejsou předávány bez souhlasu subjektu údajů dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany právních zájmů Společnosti.
 5. Subjekt údajů má právo požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje o něm a v jakém rozsahu a pro jaký účel zpracováváme. Tyto informace Společnost poskytne zdarma ve lhůtě nejpozději třicet (30) dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě devadesát (90) dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Společnost má právo ověřit totožnost žadatele a v případě potřeby má právo vyžádat si doplňující informace k identifikaci žadatele (např. úředně ověřený podpis), před poskytnutím požadovaných informací. Právem Společnosti je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). Subjekt údajů má dále nárok požádat Společnost o opravu či výmaz osobních údajů získaných na základě uděleného souhlasu dle odst. 3 písm. a. a b. těchto Zásad ochrany.
 6. Má-li subjekt údajů pochybnosti o tom, zda Společnost osobní údaje zpracovává v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, má právo vznést námitku a Společnost následně prověří oprávněnost požadavku.
 7. Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává na příslušný úřad na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo kdykoli odvolat a žádat výmaz evidovaných osobních údajů. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů (AML) či oprávněných zájmů. Pokud jsou data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není možné vymazat tato data i ze záložních systémů, resp. to není technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
 9. Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email ekofrukt@ekofrukt.cz nebo na sídlo Společnosti uvedené výše, resp. takové v daném čase evidované v obchodním rejstříku.
 10. Webové stránky Společnosti uchovávají následující informace: IP Adresa, otevíraná stránka webu, kód odpovědi http, identifikace prohlížeče a operačního systému, rozlišení monitoru. Tyto informace Společnost zpracovává pro optimalizaci webových stránek ke zvýšení uživatelského komfortu po dobu jednoho (1) měsíce a pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů. Tato data jsou dále uchovávána v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, a to po dobu trvání souhlasu čistě za účelem právní ochrany Společnosti, přičemž nejsou nijak dále zpracovávána.
 11. Webové stránky Společnosti využívají technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie - více informací o souborech cookies.

4. Informace o zasílání obchodních sdělení

V případě, že návštěvník těchto webových stránek bude žádat o zasílání informací o produktech nabízených Společností  na svoji elektronickou adresu (e-mail), Společnost je oprávněna, splní-li další zákonné podmínky, tuto elektronickou adresu (e-mail) využívat pro potřebu šíření obchodních sdělení, jejichž obsahem je nabídka služeb Společnosti.

Obchodním dělením ve smyslu zák.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou též nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou (e-mail).

Adresát obchodního sdělení bude mít vždy možnost jednoduchým způsobem odvolat svůj souhlas s využitím své elektronické adresy (e-mail) k šíření obchodních sdělení.

5. Informace o provizi

S ohledem na to, že každá nemovitosti je jedinečná, výše provize je vždy předmětem dohody mezi Společností a klientem.

6. Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené v inzertních nabídkách byly připraveny a uspořádány Společností na základě informací poskytnutých prodávajícím či pronajímatelem. Obě strany považují informace obsažené v těchto nabídkách za správné, neručí však za jejich přesnost a úplnost a nejsou povinni je doplňovat či aktualizovat nebo odstranit jakékoli chyby či nepřesnosti v nich obsažené.

cta.jpg

Promluvme si o vašem projektu